Svenska Charolaisföreningen

AVELSMÅL

Avelsmål antagna av årsmötet 2013

 • Framtidens bruksbesättningar ökar i storlek
 • Djurmaterialet blir homogenare. Inte i färg men i typ
 • Ekonomin blir viktigare
 • Kvalitetskraven ökar
 • Vi får bruksbesättningar med “KRAV”
 • Slakten ställer större krav på sina leverantörer
 • Störst är bruksbesättningarna
 • En liten del inom svensk Charolaisavel
 • Ökande och relativt omfattande export

Charolais ska även fortsättningsvis ha den ledande rollen i svensk köttrasavel, huvudinriktningen är som faderras, men det är viktigt att allround-karaktären bibehålles.

Charolaisdjuren ska vara användbara i förekommande korsningssystem, passa in i rationella uppfödningsmodeller och ge uppfödaren optimala ekonomiska förutsättningar.

Charolaisrasens främsta och mest betydelsefulla egenskaper, framöver och som tidigare är:

 • hög tillväxt
 • utmärkta slaktkroppsegenskaper
 • låg foderförbrukning/kg tillväxt

Dessa egenskaper i kombination har gett rasen dess oöverträffade slutgödningskapacitet.
För att nedanstående uppsatta mål ska nås, förordas användning av det bästa avelsmaterialet, oavsett ursprung eller hornstatus.

Produktionsegenskaper

Tjur: 350-375 kg slaktvikt vid 12-14 månader
Kviga: Minst 275 kg slaktvikt vid 12-14 månader

Slaktkroppstillväxten är den egenskap som är tyngst viktad inom Avelsindex ( AIX ) och står för 35 % av AIX, vilket ska innebära att slaktkroppstillväxt är den egenskap för vilket det görs störst avelsframsteg.

Tjur: R+ – U+
Kviga: Minst R-

Egenskapen för formklass utgör 9 % av AIX vilket innebär att vissa avelsframsteg kommer att göras. Vid linjär exteriörbedömning ska muskeldetaljer vara poängoptimerade och viktade så att formklassförbättring kan göras utan att påverka kalvningsegenskaperna negativt.

Tjur: 2+ – 3 (06 – 08)
Kviga: 2+ – 3+ (06 – 10)

Viktningen i AIX syftar till att uppnå en viss höjning av anlagen för fettgrupp

Framtidskrav så snart mätinstrument finns  tillgängligt

Kalvning

 • Inkalvningsålder: 24 – 26 månader
 • Kon ska kunna kalva utan assistans
 • Kalvvikter
  Tjur – Ca 49 kg i medeltal
  Kviga – Ca 46 kg i medeltal

  Som faderras är de direkta kalvningsegenskaperna viktigast eftersom Charolaistjurar ofta används på kor av lättare typ. Därför är egenskapen Lkd ( lätta kalvningar direkt ) viktad med 30 % av AIX, vilket ska innebära klara avelsframsteg för egenskapen. För maternella kalvningsegenskaper är viktningen 9 % som ska innebära vissa avelsframsteg. Vid linjär exteriörbedömning ska kropps- och muskeldetaljer som kan påverka kalvningsegenskaperna vara poängoptimerade och viktade så att det bidrar till avelsframstegen. 

Mjölk

 • Det är viktigt med tillräckligt bra mjölkanlag för att kalven, utifrån yttre förutsättningar, skall uppnå optimal 200-dagars vikt även utan tillskottsutfodring.
  Mjölkanlagen är viktade med 13 % av AIX vilket ska medföra förbättring av egenskapen.

Fertilitet

 • Testikelmått minst 32 cm vid 12 månaders ålder
  Tjurar avsedda för renrasavel ska ha godkänt testikelmått
 • Tjurarna betäckningsdugliga vid 12 månaders ålder
  Vid linjär exteriörbedömning ska tas stor hänsyn till tjurens rörlighet
 • Kvigor skall ha tidig könsmognad
 • Kalvningsintervall 12 månader

Underhållsbehov

 • Kon skall kunna producera och bibehålla normal kondition.
 • Kunna producera även under extensiva förhållanden.
 • Kon skall kunna benämnas “Förnöjsam”.

Storlekstyp

 • Tjur 7,0  – 8,5 = korshöjd 135 – 142,5 cm vid 12 månader
 • Ko 6,0 – 7,5 = korshöjd 142 – 150 cm som vuxen
 • Vuxna kor skall väga 750 – 900 kg vid normal kondition vid avvänjning

  Vid linjär exteriörbedömning beskrivs djurets storlek med en poäng som speglar både djurets höjd och kroppsmassa, optimum är satt med hänsyn till avelsmålet.

Exteriör/funktion

 • Starka, korrekta skelett med ben och klövar som ger naturliga rörelser och harmonierar med storlek och tillväxtkapacitet.
 • Starka benvinklar som ger förutsättningar till jämnt fördelad belastning på leder och klövar.
  Vid linjär exteriörbedömning är bedömningspunkterna för ben och kroppstyp poängoptimerade och viktade för att främja exteriört och funktionellt korrekta individer som därmed får bra hållbarhet.
 • Klövar med (om något) minimalt verkningsbehov.
 • Form på juver och spenar så att kalven lätt kan dia, helst något korta och pigmenterade spenar.

Lynne

 • God hanterbarhet
 • Naturligt flockbeteende
 • Normala modersegenskaper
Rulla till toppen